Vliv okolností školní docházky dítěte na střídavou péči

Ústavní soud vycházel ze své konstantní rozhodovací praxe, když uvedl, že v případě, že jsou u obou rodičů naplněny podmínky pro svěření dítěte do střídavé péče zhruba stejně, skutečnost, že dítě má nastoupit do první třídy základní školy nepředstavuje automatickou a nezvratnou překážku jeho svěření do střídavé péče a to dokonce ani tehdy, když bydliště obou rodičů dělí větší vzdálenost.

V takových případech musí při rozhodování o režimu péče o dítě soud zjišťovat všechny okolnosti relevantní pro závěr, které řešení je v nejlepším zájmu nezletilého dítěte. Teprve po pečlivém zjištění a zvážení všech těchto okolností může soud vyhodnotit, zda je svěření do střídavé péče v nejlepším zájmu nezletilého.

Rovněž nemůže být jediným důvodem pro vyloučení střídavé péče nástup do první třídy základní školy, který má nastat až za více než rok, jestliže nezletilý již v předškolním období bez problému zvládá změnu výchovných prostředí u obou rodičů a střídaní mateřských škol a dětských kolektivů.

Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2391/21

Monografie Průvodce věřitele je již v předprodeji

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů.

Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje zkoumanou oblast pomocí praktických příkladů.

Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 

Jaké dokumenty potřebuji pro podání insolvenčního návrhu?

V případě, že jste se rozhodli vyřešit svoji finanční situaci prostřednictvím oddlužení, připravte si prosím následující dokumenty:

 • doklady prokazující úpadek (k prokázání úpadku fyzické osoby je nutné doložit alespoň dvě pohledávky po splatnosti 30 dní)
 • veškeré dokumenty prokazující Vaše dluhy, včetně smluv, rozsudků, výzev věřitelů nebo inkasních agentur
 • dokumenty od soudních exekutora, soudu
 • seznam Vašeho majetku
 • doklad o příjmech za posledních 12 měsíců včetně očekávaných příjmů v následujících 12 měsíců (například pracovní smlouva, dohody o provedení práce, smlouva o důchodu)

Uvedené dokumenty vezměte s sebou na úvodní schůzku v naší kanceláři anebo zašlete emailem.

Stali jste se obětí trestného činu?

Znáte svá práva pokud se stanete-li se obětí trestného činu?   Věřte, že situace není bezvýchodná. Nalezněte odvahu a začněte opět žít život bez obav a strachu z ponižování, fyzického a psychického útlaku, uplatněte finanční kompenzaci vůči pachateli za způsobenou újmu. A především vraťte se z toxického prostředí zpět do života. Situace se dá velmi efektivně řešit. Jak?

Právo zvolit si advokáta

Jako oběť trestného činu (či dokonce zvlášť zranitelná oběť trestného činu) máte určitá procesní práva a záruky. Vaším stěžejním právem je možnost zvolit si zmocněnce, ideálně advokáta, který za Vás uplatní veškeré nároky,  a zajistí Vám komplexní právní pomoc  a lidskou oporu.  

Stojíme pevně při oběti trestného činu a pomůžeme Vám. Ke každému klientovi nebo klientce přistupujeme individuálně, s plnou podporou, nesoudíme, nehodnotíme, ale pomůžeme Vám k návratu zpět k normálnímu životu.

Jak a kdy si zvolit zmocněnce – advokáta?

Na advokáta se můžete obrátit již v před zahájením trestního řízení (postačuje, když nám napíšete, zavoláte nebo zanecháte vzkaz). Následně probereme Vaši situaci (ať již při osobním setkání nebo on-line) a navrhneme příslušné kroky. Advokáta (zmocněnce) si můžete zvolit také přímo na příslušném útvaru policie ČR. Postačí, když odkážete na naši kancelář. Nejste si jisti, jak přesně postupovat? Kontaktujte nás, ostatní kroky již učiníme za Vás.

Náklady na právní zastoupení zmocněncem

Náklady na  Vaše zastoupení advokátem často nese pachatel, jste-li zvlášť zranitelná oběť, náklady obhajoby hradí stát.

Oběť trestného činu je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem nebo činem jinak trestným ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Postavení oběti trestného činu upravuje speciální zákon, který umožňuje oběti, aby se při prosazování svých práv a uplatňování nároků v rámci trestního řízení nechala zastupovat zmocněncem.

Oprávnění Ministerstva vnitra ČR k zastupování obětí trestných činů

Oprávnění jsme získali v roce 2017, a od té doby jsme zastupovali mnoho obětí trestných činů v Praze, Plzeňském a Středočeském kraji. Můžeme se dohodnout na právním zastupování i mimo tyto oblasti.

pro Vaši představu níže uvádíme vybrané případy, které jsme úspěšně zastupovali:

 • zastupování oběti stalkingu v trestním řízení, pachatel se v důsledku právního zastupování oběti zdržel jejího fyzického i dalšího nevyžádaného kontaktování, přestože zasílal oběti stovky hrubých, násilných zpráv, poškozoval její jméno i podnikání
 • zastupování zvlášť zranitelné oběti kuplířství
 • zastupování zvlášť závažné oběti trestného činu (nezletilé děti) ve věci týrání a hrubého zacházení, děti byly svěřeny do péče jinému rodinnému účastníku, pachateli uložen trest, nyní žijí děti opět v dětském světě bez obav z ohrožení
 • zastupování zvlášť ohrožené oběti trestného činu, která byla dlouhodobě fyzicky i psychicky týrána svým manželem, který se snažil oběť připravit o její děti, oběť byla poškozena i duševně, nyní žije opět plnohodnotný život se svými dětmi
 • zastupování zvlášť ohrožené oběti trestného činu, která byla ohrožována zbraní, dlouhodobě ekonomicky využívána a ohrožována v důsledku psychického zatížení pachatele, po trestním zastupování není pachatelem kontaktována, žije opět plnohodnotný a spokojený život
 • zastupování zvlášť zranitelné oběti, která byla v důsledku svých zdravotních indispozic zneužita pachatelem, vůči pachateli byla vymožena zcizená suma, oběť již pachatelem nekontaktována