• BOHÁČKOVÁ ŠVÁBOVÁ, J. Postavení věřitele. 1. vydání. Praha: Grada Publishing,a.s., 2022.
  • BOHÁČKOVÁ ŠVÁBOVÁ, J. Vybrané otázky z odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu právnické profese advokátem. In Sedláček M., Střeleček, T. a kol. Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2021.
  • HANUŠ, D., ŠVÁBOVÁ, J. Zastoupení nezletilého In Sedláček M., Střeleček, T. a kol. Zastoupení – Specifika a kontext). Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2021.
  • ŠVÁBOVÁ J., Postavení leasingové společnosti jako podnikatele v novém občanském zákoníku. In Hurychová K. a kol., Praha: Všehrd, 2014.
  • ŠVÁBOVÁ, Jana. Obchodní kupní smlouva. 2014. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí práce Černá, Stanislava

Publikace na on-line právních serverech:

Lze zaslat výzvu podle § 142a o.s.ř. před splatností pohledávky? (e-pravo.cz)