Příspěvek v kolektivní monografii Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Speciální problémy

JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M.  přispěla s příspěvkem Vybrané otázky z odpovědnosti za újmu způsobenou při
výkonu právnické profese advokátem do prestižní kolektivní monografie autorů Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotnému a procesním. Speciální problémy.

Publikace je již k dispozici  v obchodu Wolters Kluwer.

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové perspektivě a s novými akcenty tradiční témata jako je povinnosti a odpovědnost rodičů, sousedů, vlastníků jednotky, zaměstnavatelů, členů orgánů obchodních korporací či právníků aj. V rámci části věnující se problémům civilního práva procesního jsou zpracována některá témata zaměřená na povinnost a odpovědnost procesních stran a soudu, stejně jako některé otázky odpovědnosti v insolvenčním řízení. Publikace se však snaží tematizovat aktuální problémy a hledět do budoucna; analyzuje tak otázky povinnosti a odpovědnosti spojené s online obsahem a umělou inteligencí. Adresátem textů obsažených v publikaci jsou právníci teoretizující i právníci praktikující, a to ti, kteří se zajímají o hlubší řešení problémů spojených s otázkami o povinnosti a odpovědnosti; ty jsou trvalou výzvou pro teorii a praxi.

Jak postupovat v případě, když se stanete obětí trestného činu?

Znáte svá práva pokud se stanete-li se obětí trestného činu?   Věřte, že situace není bezvýchodná. Nalezněte odvahu a začněte opět žít život bez obav a strachu z ponižování, fyzického a psychického útlaku, uplatněte finanční kompenzaci vůči pachateli za způsobenou újmu. A především vraťte se z toxického prostředí zpět do života. Situace se dá velmi efektivně řešit. Jak?

Právo zvolit si advokáta

Jako oběť trestného činu (či dokonce zvlášť zranitelná oběť trestného činu) máte určitá procesní práva a záruky. Vaším stěžejním právem je možnost zvolit si zmocněnce, ideálně advokáta, který za Vás uplatní veškeré nároky,  a zajistí Vám komplexní právní pomoc  a lidskou oporu.  

Stojíme pevně při oběti trestného činu a pomůžeme Vám. Ke každému klientovi nebo klientce přistupujeme individuálně, s plnou podporou, nesoudíme, nehodnotíme, ale pomůžeme Vám k návratu zpět k normálnímu životu.

Jak a kdy si zvolit zmocněnce – advokáta?

Na advokáta se můžete obrátit již v před zahájením trestního řízení (postačuje, když nám napíšete, zavoláte nebo zanecháte vzkaz). Následně probereme Vaši situaci (ať již při osobním setkání nebo on-line) a navrhneme příslušné kroky. Advokáta (zmocněnce) si můžete zvolit také přímo na příslušném útvaru policie ČR. Postačí, když odkážete na naši kancelář. Nejste si jisti, jak přesně postupovat? Kontaktujte nás, ostatní kroky již učiníme za Vás.

Náklady na právní zastoupení zmocněncem

Náklady na  Vaše zastoupení advokátem často nese pachatel, jste-li zvlášť zranitelná oběť, náklady obhajoby hradí stát.

Oběť trestného činu je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem nebo činem jinak trestným ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Postavení oběti trestného činu upravuje speciální zákon, který umožňuje oběti, aby se při prosazování svých práv a uplatňování nároků v rámci trestního řízení nechala zastupovat zmocněncem.

Oprávnění Ministerstva vnitra ČR k zastupování obětí trestných činů

Oprávnění jsme získali v roce 2017, a od té doby jsme zastupovali mnoho obětí trestných činů v Praze, Plzeňském a Středočeském kraji. Můžeme se dohodnout na právním zastupování i mimo tyto oblasti.

pro Vaši představu níže uvádíme vybrané případy, které jsme úspěšně zastupovali:

 • zastupování oběti stalkingu v trestním řízení, pachatel se v důsledku právního zastupování oběti zdržel jejího fyzického i dalšího nevyžádaného kontaktování, přestože zasílal oběti stovky hrubých, násilných zpráv, poškozoval její jméno i podnikání
 • zastupování zvlášť zranitelné oběti kuplířství
 • zastupování zvlášť závažné oběti trestného činu (nezletilé děti) ve věci týrání a hrubého zacházení, děti byly svěřeny do péče jinému rodinnému účastníku, pachateli uložen trest, nyní žijí děti opět v dětském světě bez obav z ohrožení
 • zastupování zvlášť ohrožené oběti trestného činu, která byla dlouhodobě fyzicky i psychicky týrána svým manželem, který se snažil oběť připravit o její děti, oběť byla poškozena i duševně, nyní žije opět plnohodnotný život se svými dětmi
 • zastupování zvlášť ohrožené oběti trestného činu, která byla ohrožována zbraní, dlouhodobě ekonomicky využívána a ohrožována v důsledku psychického zatížení pachatele, po trestním zastupování není pachatelem kontaktována, žije opět plnohodnotný a spokojený život
 • zastupování zvlášť zranitelné oběti, která byla v důsledku svých zdravotních indispozic zneužita pachatelem, vůči pachateli byla vymožena zcizená suma, oběť již pachatelem nekontaktována

Oddlužení. Jak podat návrh?

Podání návrhu na zahájení řízení

Pokud potřebujete podat návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení, musíte využít služeb advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo akreditované osoby, v případě, že nemáte ekonomické nebo právnické vzdělání.

Kolik stojí podání návrhu?

Zákonem stanovená odměna za sepsání a podání insolvenčního návrhu činí 4.000,- Kč plus DPH v případě oddlužení jednotlivce, v případě podání návrhu na oddlužení manželů činí odměna 6.000,- Kč plus DPH. Objednejte se na konzultaci.

Máme akreditaci od Ministerstva spravedlnosti k podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení spojených s návrhem na povolení oddlužení.

Jaké dokumenty potřebuji pro podání insolvenčního návrhu?

V případě, že jste se rozhodli vyřešit svoji finanční situaci prostřednictvím oddlužení, připravte si prosím následující dokumenty:

 • doklady prokazující úpadek (k prokázání úpadku fyzické osoby je nutné doložit alespoň dvě pohledávky po splatnosti 30 dní)
 • veškeré dokumenty prokazující Vaše dluhy, včetně smluv, rozsudků, výzev věřitelů nebo inkasních agentur
 • dokumenty od soudních exekutora, soudu
 • seznam Vašeho majetku
 • doklad o příjmech za posledních 12 měsíců včetně očekávaných příjmů v následujících 12 měsíců (například pracovní smlouva, dohody o provedení práce, smlouva o důchodu)

Uvedené dokumenty vezměte s sebou na úvodní schůzku v naší kanceláři anebo zašlete emailem.

Účast na European Lawyers Foundation zaměřené na nové trendy v oblasti rodinného práva v členských státech EU 

Co je v naší kanceláři nového?

Připravujeme nové revidované balíčky právních služeb pro rozumný rozvod – rozvod na základě vzájemné dohody, se slušností a respektem pro obě dvě strany – představíme již brzy

Po čase věnovaném mediačním technikám a krizové intervenci se chystáme na nové školení na evropské úrovni od European Lawyers Foundation zaměřené na nové trendy v oblasti rodinného práva v členských státech EU.

Účast na konferenci Josefské sympozium

Za účelem sledování nových trendů v oblasti mediace a ADR technik, se advokátka Boháčková Švábová účastnila konference Aktuální výzvy a prespektivy ADR a mediace.

Příspěvek zaměřený na využití mediačních technik ve finančních institucích naleznete v připravovaném sborníku z pořádané konference.

V naší kanceláři se dlouhodobě věnujeme také metodě collaborative law a mediačním technikám, které uplatňujeme zejména v oblasti rozvodového práva.

Nové služby České správy sociálního zabezpečení (“ČSSZ”) pro OSVČ

Počínaje 26. lednem spustila ČSSZ na svém portále novou on-line službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, která podnikatelům poskytne řadu informací týkající se plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti OSVČ a záloh na toto pojistné.
Výhodou služby je (po přihlášení se do portálu prostřednictvím přístupu do datové schránky) dostupnost služeb po 24 hodin, možnost ověřit platby pojistného až dva roky zpětně a stažení tzv. Inventury pohledávek, které byly dříve podnikatelům rozesílány.