VYBRANÉ REFERENCE

 • Pravidelné zastupování architektonického studia při přípravě smluvní dokumentace, revize smluv, zastupování ve sporech s klienty o autorská práva k dílům.
 • Pravidelné zastupování zubních ordinacív širokém spektru podnikání, GDPR, příprava pracovněprávní dokumentace, zajišťování komplexního právního poradenství souvisejícího s vedením lékařské praxe.
 • Pravidelné zastupování střední české realitní kanceláře v nemovitostních sporech. Toto zastupování zahrnovalo spory vzniklé s koupí nemovitostí, vznikem vad na těchto nemovitostech, nároků ze smluv o dílo atp. Poradenství rovněž zahrnovalo přípravu smluvní dokumentace v oblasti prodeje a koupě nemovitostí, rezervačních smluv a smluvní dokumentace související.
 • Poskytování právního poradenství velké realitní kanceláři spočívající v přípravě smluvní dokumentace pro prodej nemovitostí, zajišťování advokátních úschov, vyjednávání podmínek s finančními institucemi při poskytování financování.
 • Poskytování komplexních právních služebněkolika společnostem podnikajících v oblasti strojírenství při přípravě a revizích obchodní smluvní dokumentace (smlouva o dílo, kupní smlouvy, pracovně právní dokumentace, GDPR) a zastupování při vymáhání nároků z nezaplacených smluv.
 • Zastupování střední české společnosti ve sporu o ústním dodání nevhodné gravírovací techniky před soudem prvního stupně a soudem odvolacím.
 • Zastupování významné společnosti ze skupiny UniCredit Group jako poskytovatele finančního leasingu během předčasného ukončení finančního leasingu budovy vyhrazené pro občerstvení na letišti a v souvislosti s inkasem dluhu vyplývajícího z tohoto ukončení. Poradenství zahrnovalo především zastupování v konkurzním řízení a poradenství při prodeji financovaných aktiv třetí straně.
 • Zastupování pojišťovny ve třech řízeních ohledně žalob o zaplacení pojistného plnění, které obsahovaly silný prvek evropského práva. Bylo nutné vyřešit interpretaci evropského nařízení u Evropského soudního dvoru v souvislosti s nařízením (EC) No 1896/2006. Zastupování klienta nejen v ČR, ale také před Evropským soudem.
 • Pravidelné zastupování společností ze skupiny UniCredit Group v několika desítkách insolvenčních sporů, řízení o pozůstalosti, exekučních řízeních souvisejícími s úvěrovými, finančními či korporátními závazky. Hodnota spravovaného portfolia byla více než 70 mil. Eur. Zastupování při vymáhání přeshraničních nároků.
 • Pravidelné zastupování společností ze skupiny UniCredit Group v soudních sporech, vymáhání korporátních pohledávek týkajících se pohledávek z retailového a/nebo podnikového financování vozidel, strojů a technologických celků (úvěr, finanční leasing a operativní leasing). Zastupování ve všech fázích řízení u civilních soudů a/nebo v rozhodčích řízeních až po exekuce a v případě potřeby i v trestním řízení.
 • Zastupování několika desítek obětí trestných činů stalkingu a týrání (násilí na ženách, zvlášť zranitelných obětech – nezl. dětí).
 • Pravidelné zastupování policistů před GIBSa v rámci trestního řízení, zastupování policistů při řešení podmínek ve služebním poměru.
 • Obhajoba HIV pozitivního klienta (recidivisty) obžalovaného ze zvlášť závažného zločinu v trestním řízení. Řízení zahrnovalo zastupování před všemi stupni trestních soudů včetně Nejvyššího soudu ČR. Řízení skončilo podmíněným výkonem trestu.
 • Zastupování HIV pozitivního klienta ve sporu s klinikou ve věci nesprávně provedeného zdravotního výkonu.
 • Zastupování klienta z titulu diskriminačního jednání vůči zaměstnavateli a uplatňování nároků z titulu poškození zdraví.
 • Zastupování letecké společnosti ve sporu s klientem, který požadoval náhradu za zpožděný let.
 • Obhajoba klienta v organizované trestné činnosti se způsobenou škodou 120 mil. CZ