Sjednocení výpočtu nezabavitelné částky

Nejvyšší soud vydal zásadní stanovisko  sp. zn. Cpjn 202/2022, k jednotnému výkladu pojmu „nezabavitelná částka“ (tedy částka, kterou věřitel nemůže dlužníkovi zajistit).

Toto stanovisko má vliv na výši vymáhaných částek v exekučních i insolvenčních řízeních, neboť soudní praxe doposud nepostupovala jednotně při posuzování otázky, jaké dopady mělo zvýšení částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (§ 26a zákona o státní sociální podpoře) na stanovení takzvané nezabavitelné částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.).
Nejvyšší soud ve svém stanovisku proto definoval výši nezabavitelné částky takto:
“Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).”
Jednoduše lze shrnout, že zvýšení částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 znamená ve svém důsledku zvýšení nezabavitelné částky, která musí být dlužníkovi zaručena, a která nebude vyplacena věřiteli při při vymáhání pohledávky v exekučním či insolvenčním řízení.
Text stanoviska je dostupný zde.