Vliv okolností školní docházky dítěte na střídavou péči

Ústavní soud vycházel ze své konstantní rozhodovací praxe, když uvedl, že v případě, že jsou u obou rodičů naplněny podmínky pro svěření dítěte do střídavé péče zhruba stejně, skutečnost, že dítě má nastoupit do první třídy základní školy nepředstavuje automatickou a nezvratnou překážku jeho svěření do střídavé péče a to dokonce ani tehdy, když bydliště obou rodičů dělí větší vzdálenost.

V takových případech musí při rozhodování o režimu péče o dítě soud zjišťovat všechny okolnosti relevantní pro závěr, které řešení je v nejlepším zájmu nezletilého dítěte. Teprve po pečlivém zjištění a zvážení všech těchto okolností může soud vyhodnotit, zda je svěření do střídavé péče v nejlepším zájmu nezletilého.

Rovněž nemůže být jediným důvodem pro vyloučení střídavé péče nástup do první třídy základní školy, který má nastat až za více než rok, jestliže nezletilý již v předškolním období bez problému zvládá změnu výchovných prostředí u obou rodičů a střídaní mateřských škol a dětských kolektivů.

Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2391/21

Zásadní nález Ústavního soudu k upřednostňování střídavé péče rodičů o dítě

Ústavní soud vydal nález  sp. zn. I. ÚS 3065/21 k upřednostňování  střídavé péče o děti, v němž zdůraznil potřebu střídavé péče obou rodičů a mimo jiné uvedl, že střídavou péči nelze vyloučit pouze pro nižší věk dítěte (nejedná-li se o kojence, který je závislý na kojení matky) nebo například pro níže uvedené důvody:

👉 Soudy nemohou podmiňovat střídavou péči požadavkem na harmonickou komunikaci rodičů.

👉 Pracovní vytížení rodiče může být zvažováno pouze jako faktor při rozhodování o péči. Pokud již nezletilé dítě chodí do předškolního či školního zařízení, pracovní vytíženost rodiče může tvořit překážku střídavé péče pouze v mimořádných případech, které brání rodiči postarat se o dítě v delších časových úsecích.

👉 Předmětná neschopnost rodiče vykonávat střídavou péči musí být v řízení fakticky prokázána, nepostačí pouhý odkaz na charakter zaměstnání (např. vedoucí lékař/ka).

👉 Soudy nemohou vyloučit střídavou péči s pouhým odkazem na možnost, že by se do péče o nezletilého mohly zapojovat rodiči blízké osoby.

👉 Soudy nemohou vyloučit střídavou péči s pouhým odkazem na “celkovou náročnost tohoto modelu péče pro nezletilého či rodiče.”

V případě, že by soud vyloučil střídavou péči, musí tak učinit pouze v ojedinělých a řádně odůvodněných případech, kdy důvody pro takové rozhodnutí musí pečlivě a řádně odůvodnit.

Rozhodnutí Ústavního soudu je tak dalším v řadě, které výrazně posiluje trend rovnocenného postavení matky i otce při výchově dětí po rozvodu, což zohledňuje nejlepší zájem dítěte.

Celý text nálezu Ústavního soudu je dostupný zde.

Monografie Průvodce věřitele je již v předprodeji

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů.

Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje zkoumanou oblast pomocí praktických příkladů.

Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů.